Όροι και Προϋποθέσεις : Facebook Διαγωνισμός Χρονοδιάγραμμα

.

logo melodikos burned

.

Όροι και Προϋποθέσεις : Facebook Διαγωνισμός Χρονοδιάγραμμα

.

Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται από τo “melodikos.gr” και είναι δωρεάν.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα. Εκτος  οι  εργαζόμενοι του  “melodikos.gr” καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

.
Διάρκεια του διαγωνισμού:

.

1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την …….. και ώρα ……. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την ……. και ώρα …….. (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα. Η διάρκεια των διαγωνισμών ορίζεται από το “melodikos.gr”
.
.
Τρόπος Συμμετοχής:
.
.
1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook τον ιστότοπο της διοργανώτριας και στη συνέχεια να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post» που θα βρίσκεται στο χρονολόγιο («timeline») του ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν κάνοντας σχόλιο («comment»), κάτω από το Facebook Ρost . Επίσης θα πρέπει να κάνει («Share») Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που προβλέπονται.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται με τη δημοσίευση του σχετικού σχολίου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η αποστολή σχολίου συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.
3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.
4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
.
Δώρα:

 

1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ’ αυτών το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Facebook Post.
2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.
.
Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

 

1. Κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.
2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν  τακτικοί και  αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 1 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών, ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.
3. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο στο Facebook.
4. Οι νικητές θα ενημερωθούν με γραπτό σχόλιο κάτω από την συμμετοχή τους (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές του Ιστοτόπου στο Facebook («administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους  σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας της Διοργανώτριας
 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 24 ωρων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.
5. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.
.
Facebook Page: melodikos.gr